1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  a) zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
  b) odpady
  c) komunalne osady ściekowe
  d) opakowania
  e) opłata produktowa
  f) sprzęt elektryczny i elektroniczny


  g) EWIDENCJA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
  - dotycząca gospodarczego korzystania ze środowiska – naliczanie opłat
  - dotycząca sposobu gospodarowania odpadami
  - dotycząca produkcji, importu i eksportu opakowań
  - dotycząca opłaty produktowej


  h) OPŁATY - naliczanie opłat w zakresie ochrony środowiska
  - za emisje zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
  - za składowanie odpadów na składowisku
  - za pobór wody
  - za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
  - opłata produktowa

 2. POZWOLENIA ZINTEGROWANE

 3. GOSPODARKA ODPADAMI
  - programy gospodarki odpadami
  - zgłoszenia dotyczące informacji o wytwarzanych odpadach
  - wnioski celem uzyskania zezwoleń:
     - na wytwarzanie odpadów
     - na działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
     - na działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów

 4. OCHRONA POWIETRZA
  - wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  - zgłoszenia emisyjne

 5. OCHRONA PRZED HAŁASEM
  - wnioski o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

 6. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
  - operat wodno prawny

 7. PROCES INWESTYCYJNY
  - karty charakterystyk przedsięwzięcia
  - wnioski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  - raporty o oddziaływaniu na środowisko

 8. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 9. INNE
  - przegląd ekologiczny
  - reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami administracyjnymi lub podczas kontroli ..
  - reagowanie na zmiany przepisów prawa
  - waloryzacja przyrodnicza terenu: ocena stanu zieleni urządzonej, prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze przedsięwzięcia